<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.02.2024 r.  
 


08.10.2012 - VI edycja Pól Nadziei w Dębicy + foto
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Informacja o projekcie

Harcerze przekazali burmistrzowi Światło Pokoju
19-12-2014

19 grudnia dębiccy harcerze przekazali na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Jarosława Śliwy Beltejemskie Światło Pokoju.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 15 grudnia i przekazywane będzie do 24 grudnia przez harcerzy do poszczególnych województw.
Dębickim harcerzom Światło Pokoju przekazane zostało 17 grudnia z Rzeszowa. Dzień później harcerze zaczęli odwiedzać dębickie urzędy, instytucje i szkoły przekazując dalej Światło. Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc był Urząd Miejski w Dębicy gdzie Światło Pokoju zostało przekazane burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi i jego zastępcy Jarosławowi Śliwie przez dębickich harcerzy.

„Idea Betlejemskiego Światła Pokoju, która zagościła w Polsce na początku lat ‘90  i od tego czasu jest w naszym kraju pielęgnowana  sprawia,  że zastanawiamy się nad takimi wartościami jak godność, prawda i tolerancja i stajemy się bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi” – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce, raz na Słowacji. W pierwszej kolejności trafia do Krakowa i Częstochowy, a skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce.

"Przychodząc z Betlejemskim Światłem Pokoju, jak co roku chcemy przekazać, w raz z życzeniami, przesłanie. W tym roku są to słowa "Pokój jest w nas". I tego pokoju życzymy władzom samorządowym miasta u progu nowej kadencji oraz wszystkim mieszkańcom Dębicy - zawsze znajdujmy w sobie pokłady dobra i dzielmy się nim” - mówi Mateusz Cebula komendant  Hufca ZHP Dębica, zastępca komendanta chorągwi podkarpackiej ZHP.

Z Polski Światło harcerze przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Gmina Miasto Dębica jest realizatorem projektu ,,Wzrost społeczno -gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”. Beneficjentami projektu są pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy, Radni Miejscy, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i środowisk gospodarczych. Projekt będzie realizowany do lutego 2010 roku.

Główne cele projektu: 

1. Rozwój kadr administracji samorządowej szczebla lokalnego.
2. Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dębicy.
3. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta poprzez:
- inicjowanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze gospodarki,
- wspieranie rozwoju gospodarczego w naszym regionie,
- nawiązanie dialogu społecznego i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Działania realizowane w ramach projektu:
1. Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy.
2. Szkolenia dla Radnych Miejskich.
3. Szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej w Dębicy.
4. Modernizacja usług informatycznych Urzędu Miejskiego w Dębicy poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.
5. Budowanie partnerstwa lokalnego, w tym:
- przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Dębicy,
- organizacja konferencji i seminariów gospodarczych z udziałem organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji i środowisk gospodarczych oraz ekspertów,
- organizacja konferencji i seminariów społecznych z udziałem organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji i środowisk działających w obszarze pomocy społecznej oraz ekspertów,
- opracowanie dokumentów strategicznych wyznaczających kierunki działań w zakresie dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego oraz promocji inwestycyjnej Dębicy.

Informacje o Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzących EOG - a tym samym korzystających z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny UE - dla najmniej zamożnych państw UE, w tym także Polski.
W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
Pomoc jest udzielana w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzystywana w latach 2004-2009.
Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Obecnie funkcję koordynacyjną w tym względzie - jako Krajowy Punkt Kontaktowy - pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa się na podstawie Programu Operacyjnego, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców.

Kontakt do Biura Projektu
Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2
pok. 202
godz. 9-15
39-200 Dębica
tel. 014 683 82 02
e-mail:
eog@umdebica.pl


Źródła informacji o Mechanizmie Finansowym EOG: 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Mechanizm Finanssowy EOG - www.eog.gov.pl
Biuro Mechanizmów Finansowych (Financial Mechanism Office) - www.eeagrants.org
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Programów Rozwoju Instytucjalnego - www.ukie.gov.pl  


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej