<< powrót na stronę główną dziś jest: 22.06.2024 r.  
 


15.04.2008 - Burmistrz wygłosił wykład o polityce prorodzinnej
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Informacja o projekcie

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdf


Gmina Miasto Dębica jest realizatorem projektu ,,Wzrost społeczno -gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”. Beneficjentami projektu są pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy, Radni Miejscy, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i środowisk gospodarczych. Projekt będzie realizowany do lutego 2010 roku.

Główne cele projektu: 

1. Rozwój kadr administracji samorządowej szczebla lokalnego.
2. Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dębicy.
3. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta poprzez:
- inicjowanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze gospodarki,
- wspieranie rozwoju gospodarczego w naszym regionie,
- nawiązanie dialogu społecznego i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Działania realizowane w ramach projektu:
1. Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy.
2. Szkolenia dla Radnych Miejskich.
3. Szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej w Dębicy.
4. Modernizacja usług informatycznych Urzędu Miejskiego w Dębicy poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.
5. Budowanie partnerstwa lokalnego, w tym:
- przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Dębicy,
- organizacja konferencji i seminariów gospodarczych z udziałem organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji i środowisk gospodarczych oraz ekspertów,
- organizacja konferencji i seminariów społecznych z udziałem organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji i środowisk działających w obszarze pomocy społecznej oraz ekspertów,
- opracowanie dokumentów strategicznych wyznaczających kierunki działań w zakresie dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego oraz promocji inwestycyjnej Dębicy.

Informacje o Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzących EOG - a tym samym korzystających z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny UE - dla najmniej zamożnych państw UE, w tym także Polski.
W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
Pomoc jest udzielana w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzystywana w latach 2004-2009.
Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Obecnie funkcję koordynacyjną w tym względzie - jako Krajowy Punkt Kontaktowy - pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa się na podstawie Programu Operacyjnego, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców.

Kontakt do Biura Projektu
Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2
pok. 202
godz. 9-15
39-200 Dębica
tel. 014 683 82 02
e-mail:
eog@umdebica.pl


Źródła informacji o Mechanizmie Finansowym EOG: 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Mechanizm Finanssowy EOG - www.eog.gov.pl
Biuro Mechanizmów Finansowych (Financial Mechanism Office) - www.eeagrants.org
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Programów Rozwoju Instytucjalnego - www.ukie.gov.pl  


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej