<< powrót na stronę główną dziś jest: 13.06.2024 r.  
 


26.05.2007 - Wystawa poświęcona Janowi Michalikowi w Muzeum Regionalnym
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Straż Miejska

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdf


 
Straż Miejska w Dębicy
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
 
tel. alarmowy 986
 
tel. 14 683 82 59
fax 14 683 81 00 wewn. 359
 
Straż Miejska w Dębicy jest umundurowaną formacją utworzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/40/91 z dnia 3 października 1991 r do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Miasta Dębica. Działa na podstawie ustawy z dn. 29.08.1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.
Obszarem działania Straży Miejskiej jest obszar administracyjny miasta Dębica oraz tereny, do których miasto posiada tytuł prawny.
Straż Miejska jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta w Dębicy.
Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Miasta Dębicy lub wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza a w zakresie fachowym - Wojewoda Podkarpacki poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
Struktura organizacyjna straży:
1) Komendant Straży Miejskiej,
2) funkcjonariusze Straży Miejskiej zwani Strażnikami
 
ZASADY KIEROWANIA STRAŻĄ MIEJSKĄ
 
1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta
po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. Przełożonym Komendanta Straży jest Burmistrz Miasta Dębicy.
3. Komendant Straży jest bezpośrednim przełożonym pracowników Straży i określa      szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania.
4. Do zadań Komendanta należy w szczególności:
1)organizowanie pracy Straży,
2)rozpatrywanie spraw zastrzeżonych do osobistej aprobaty i podejmowanie w tym zakresie decyzji,
3)przedstawianie propozycji o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników Straży,
4)organizowanie współpracy z innymi służbami działającymi na rzecz porządku
    i bezpieczeństwa publicznego,
5)dysponowanie finansami Straży w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Miasta,
6)sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowością pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
7)przedkładanie organom miasta sprawozdań i informacji.
5.  Komendant reprezentuje Straż Miejską na zewnątrz.
6. Wszelką korespondencję podpisuje Komendant a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona przez Burmistrza.
7. W czasie nieobecności Komendanta czynności należące do jego kompetencji wykonuje w określonym zakresie wyznaczony funkcjonariusz Straży
 
ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W DĘBICY
 
 
1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa wynikające z Ustawy oraz aktów prawa miejscowego uchwalonych przez Radę Miasta
w Dębicy.
2. Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań Straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do Komendy Powiatowej Policji w Dębicy lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód      do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta Dębicy.
3. Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach
o wykroczenia,
2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRAŻNIKÓW
 
1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art.10 i 11 ustawy ma prawo do:
    1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

a. w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

b. w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3 ustawy,

c. w związku z wykonaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.

5) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone  w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
6) dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
7) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
8) wydawania poleceń,
9) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
10) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
2. Strażnik, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art.12 ustawy, jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.
3. W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
4.  Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
5. Środkami przymusu bezpośredniego są:
- siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
- kajdanki,
- pałki obronne wielofunkcyjne,
- psy obronne i konie służbowe,
- przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które  jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 21.05.1999r. o broni i amunicji (Dz. U.  z 2004r. Nr 52, poz. 525, z póź.zm.),
- przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 21.05.1999r. o broni i amunicji,
- ręczne miotacze gazu.
6.Strażnik może stosować jedynie środki odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom
7.Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w pkt 5, powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały pojęte.
8. Do obowiązków strażnika należy:
- przestrzegania prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
- poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
 a także w wypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
- zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami,
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
9. Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych z tym, że nie mają prawa do strajku.
10. W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.
11. Strażnik nie może bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego.

 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej