<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


04.09.2008 - Dzieci dostały klucze od burmistrza
    Aktualnie przeglądasz: Projekt EOG / Szkolenia


W ramach projektu odbędą się następujące szkolenia:

I. SZKOLENIA KOMPUTEROWE

1. Szkolenie komputerowe – Computer skills

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Podstawy technik komputerowych
- Użytkowanie komputerów
- Przetwarzanie tekstów
- Arkusze kalkulacyjne
- Bazy danych
- Grafika menadżerska i prezentacyjna
- Usługi w sieciach informatycznych

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 40
b) Ilość grup szkoleniowych: 4 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 84 godziny
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 21 dni * 4 godziny, 1 grupa odbywałaby dwa 4 godzinne szkolenia w ciągu tygodnia
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 3 miesiące

2. Excel dla zaawansowanych

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Formatowanie komórek w Excelu, formatowanie warunkowe
- Tworzenie własnych pasków narzędziowych
- Formuły warunkowe, tworzenie zaawansowanych formuł dwuwymiarowych
- Tworzenie „inteligentnych arkuszy liczących z zastosowaniem funkcji logicznych, matematycznych i funkcji wyszukiwania, adresowanie względne, bezwzględne, pośrednie
- Formuły dwuwymiarowe i trójwymiarowe
- Arkusz kalkulacyjny jako baza danych
- Filtrowanie i sortowanie, listy danych i sumy częściowe w Excelu
- Tabele przestawne, raporty w Excelu, importowanie danych z zewnętrznych źródeł
- Makra skrótami do poleceń
- Ochrona informacji i arkusza hasłami

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 20
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 21 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 3 dni * 7 godziny
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 3 dni


II. SZKOLENIA JĘZYKOWE

1. Język rosyjski z elementami języka ukraińskiego

I. Proponowana tematyka szkolenia:

Program nauczania dopasowany będzie do umiejętności urzędników. Opracowany zostanie szczegółowy program zależny od potrzeb i preferencji uczestników, a także od poziomu zaawansowania znajomości języka wśród uczestników.

II. Organizacja szkolenia
a). Ilość osób objętych szkoleniem : 4
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 150 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 * 2 godziny tygodniowo
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 40 tygodni

2.Język niemiecki

I. Proponowana tematyka szkolenia:

Program nauczania dopasowany będzie do umiejętności urzędników. Opracowany zostanie szczegółowy program zależny od potrzeb i preferencji uczestników, a także od poziomu zaawansowania znajomości języka wśród uczestników.


II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 10
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 150 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 * 2 godziny tygodniowo
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 40 tygodni

3. Język angielski


I. Proponowana tematyka szkolenia:

Program nauczania dopasowany będzie do umiejętności urzędników. Opracowany zostanie szczegółowy program zależny od potrzeb i preferencji uczestników, a także od poziomu zaawansowania znajomości języka wśród uczestników.

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 40
b) Ilość grup szkoleniowych: 6 grup
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 150 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 * 2 godziny tygodniowo
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 40 tygodni


III. INNE SZKOLENIA

1. Projektowanie AutoCad 2008 PL

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Wprowadzenie do środowiska pracy
- Rysunki, rysunki trójwymiarowe
- Tworzenie i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej
- Zarządzanie cechami obiektów
- Techniki konstrukcyjne
- Obiekty tekstowe i ich style
- Wprowadzenie do wymiarowania, kreskowanie, wprowadzenie do wydruku
- Praca z zestawami wyborów
- Zaawansowane typy obiektów, bloki i ich atrybuty
- Rysunki odnośników zewnętrznych
- Obrazy, praca na arkuszach, obiekty aplikacji zewnętrznych
- Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej
- Modele liniowe i powierzchniowe, modele bryłowe
- Wprowadzenie do wizualizacji
- Tworzenie nowego arkusza w rysunku
- Rzutnie ruchome w arkuszu
- Dodawanie obiektów w przestrzeni papieru
- Tablice styli wydruku, wydruki rysunków

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 10
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 21 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 3 dni * 7 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 3 dni

2. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego
w praktyce

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Organy administracji publicznej, formy działania , właściwość organu, wyłączenia
- Zasady ogólne postępowania administracyjnego
- Strony w postępowaniu, ustalanie stron, terminy, doręczenia, wezwania
- Odpowiedzialność urzędników za zwłokę
- Postępowanie, wszczęcie, odwołania i zażalenia, postępowanie dowodowe, rozprawa
administracyjna
- Wznowienie postępowania, podstawy, właściwości organu, tryby i terminy,
zakończenie trybu wznowieniowego
- Nieważność decyzji, podstawy i przesłanki stwierdzenia nieważności, terminy,
właściwość organu do stwierdzenia nieważności
- Wydawanie zaświadczeń
- Skargi i wnioski
- Postępowanie odwoławcze
- Wybrane elementy KPA

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 50
b) Ilość grup szkoleniowych: 5 grup
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 16 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 dni * 8 godzin, 1 grupa odbywałaby dwa 8 godzinne szkolenia w ciągu tygodnia
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 dni

3. Zamówienia publiczne w inwestycjach
.
I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy
- Zasady udzielania zamówień
- Komisje przetargowe w nowym stanie prawnym
- Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia – podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową
- Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu
- Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
- Tryby udzielania zamówień publicznych
- Wybór najkorzystniejszej oferty
- Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych
- Umowy w sprawie zamówień publicznych – cechy szczególne
- Kontrola udzielania zamówień
- Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej
- Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
- Kierunki zmian w ustawie

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 20
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 16 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 dni


4. Zarządzanie nieruchomościami

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Omówienie ustawy o gospodarce nieruchomościami i jej nowelizacji
- Zagadnienia trwałego zarządu
- Tematyka zasobu w gospodarce nieruchomościami oraz zasady gospodarowania tym zasobem
- Przegląd zmian dokonanych w nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Zbywanie i nabywanie nieruchomości,
- Podział nieruchomości.

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 11
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 24 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 3 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 3 dni

5. Prawo budowlane w praktyce samorządów

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane
- Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
- Dwie ścieżki postępowania umożliwiające realizacje przyłączy
- Projekt budowlany
- Etap realizacji budowy i robót:
a). prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy
b). obsługa geodezyjna placu budowy
c). prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna
- Samowola budowlana
- Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego i zawiadomienie o zakończenie budowy
- Utrzymanie obiektu budowlanego, okresowe kontrole stanu technicznego i wymagania dla osób je przeprowadzających, książka obiektu budowlanego.
- Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa w budownictwie.

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 20
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 24 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 3 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 3 dni

6. Decyzje o ustalaniu lokalizacji oraz warunków zabudowy

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Wniosek o wydanie decyzji:
- Wszczęcie postępowania o wydaniu decyzji:
- Postępowanie w sprawie uzgodnienia treści decyzji:
a). forma i tryb uzgodnienia,
b). obowiązki organu prowadzącego postępowanie i organu uzgadniającego,
c). zawieszenie postępowania.
- Treść decyzji:
a). zakres treści,
b). załączniki,
c). elementy formalne decyzji,
d). doręczenia.
- Omówienie innych problemów związanych z postępowaniem w sprawie wydawania decyzji
administracyjnych i przedmiotowego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 10
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 16 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 dni

7. Proces lokalizacji dróg publicznych i jego skutki wraz
z ewidencją dróg

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Szczególne zasady lokalizacji dróg.
- Właściwości organów:
- Postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej:
a). wniosek, opinie dołączone do wniosku
b). wszczęcie postępowania lokalizacyjnego.
- Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej:
a). charakter decyzji, zakres treści decyzji, skutki prawne decyzji,
b). wykonalność decyzji, doręczenie decyzji, odwołanie od decyzji i skarga
- Odszkodowanie za przejęte prawo własności.
- Zagadnienie konstytucyjności przejęcia prawa własności.
- Zasady kilometrowania dróg
- Inwentaryzacja pasa drogowego, zakładanie „Książki drogi”
- Dane i ich interpretacja
- Aktualizacja ewidencji dróg.

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 10
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 16 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 dni8. Szkolenie dla Straży Miejskiej

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Techniki interwencyjne
- Samoobrona krav – maga
- Szkolenie kondycyjne
- Strzelanie sytuacyjne
- Rozwiązywanie sytuacji trudnych

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 12
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 24 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 3 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 3 dni

9. EFS dla początkujących

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Funkcjonowanie EFS w Polsce
- Fundusze Europejskie a Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- Zagadnienia prawne
- Elementy projektu
- Harmonogram projektu a harmonogram wydatków,
- Opracowywanie budżetów, analiza opłacalności, optymalizacja kosztów,
- Poprawny budżet projektu – opracowanie i analiza na wybranym przykładzie,
- Projekt a wniosek – różnice w tworzeniu,
- Wniosek o dofinansowanie – warsztaty,
- Sprawozdawczość, wnioski o płatność
- Generator Wniosków, Generator Wniosków o Płatność

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 20
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 70 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 10 dni * 7 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 4 tygodnie ( szkolenie odbędzie się w 2 turach 5
dniowych przedzielonych 2 tygodniową przerwą w czasie, której uczestnicy szkolenia
opracowywać będą samodzielny wniosek aplikacyjny)

10. Fundusze Europejskie

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Zasady realizacji projektów
- Kompleksowe zarządzanie projektem.
- Ścieżka krytyczna projektu - czynniki ryzyka
- Czynniki sukcesu projektu,
- Marketing projektu – wizerunek i promocja
- Monitoring i ewaluacje w projekcie
- Sprawozdawczość,
- Dokumentacja, archiwizacja
- Zmiany w projekcie,
- Księgowość,
- Wnioski o płatność
- Wybrane zagadnienia

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 20
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 70 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 10 dni * 7 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 tygodnie

11. Praktyczne zasady budżetowania i rozliczania projektów
w ramach Funduszy Europejskich

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- .Budżet projektu
- Wniosek beneficjenta o płatność,
- Rozliczanie projektu,
- Kwalifikowalność wydatków
- Księgowość projektu
- Studium przypadku

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 20
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 28 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 4 dni * 7 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 4 dni

12. Profesjonalny urzędnik samorządowy

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
- Procedury w administracji publicznej
- Finanse publiczne
- Audyt i kontrola w administracji
- Jakość pracy w samorządzie terytorialnym
- Profesjonalizm w obsłudze obywatela
- Etyka urzędnika samorządowego

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 20
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 28 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 4 dni * 7 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 4 dni13. Efektywne wypełnianie mandatu społecznego przez radnych gminy

I. Proponowana tematyka szkolenia:

I. Zagadnienia ustrojowe gminy.
1. Założenia ustrojowe samorządu terytorialnego w Polsce a wymogi Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
2. Zakres działania i zadania gminy w systemie środków pomocowych Unii Europejskiej
3. Teoria service public (służb publicznych)
4. Działania organizacji pożytku publicznego jako gwarancja realizacji ustrojowej zasady pomocniczości (subsydiarności)
5. Dylematy samodzielności budżetowej gminy - status prawny budżetu
II. Rola i status prawny radnego
1. Rola (polityczna) i status prawny przewodniczącego gminy
2. Funkcje publiczne radnego, a jego status prawny
- teoria mandatu prawnego w praktyce
3. Radny "fachowiec" czy radny "reprezentant swoich wyborców"
4. Dylemat jawności działań gminy
5. Tendencje zmian w obowiązującym prawie dotyczące transparentności działań organów gminy i jej funkcjonariuszy publicznych. Problem ograniczenia "prywatności" radnego w jego działaniach publicznych.
III. Nadzór instancyjny nad uchwaleniem prawa miejscowego i środki zaskarżania uchwał rady gminy
1. Prawo miejscowe oraz procedura jego kontroli (zgodności z prawem)
2. Procedura zaskarżania uchwał i środki odwoławcze
3. Skarga publiczna a inne środki zaskarżania uchwał rady gminy (wynikające z ustaw szczególnych)

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 25
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 21 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 3 dni * 7 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 3 dni. Szkolenie realizowane będzie poza terenem
Dębicy.


14. Zarządzanie zmianą - Szkolenie dla ścisłej kadry zarządzającej

I. Proponowana tematyka szkolenia:
1. Proces zmiany i istota zarządzania innowacjami
o Czy potrafimy zarządzać zmianami?
o Na czym polega zarządzanie zmianą?
o Kiedy wprowadzać zmiany?
o Naturalna dynamika zmiany i jak ją wykorzystać;
o Ćwiczenie - zmiana jako naturalny element naszego życia
o Etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji- model procesu zmiany;
o Czynniki sukcesu we wdrażaniu zmiany - Kurt Lewin i jego 3 fazowy model;
o Ćwiczenia
 Postawy pracowników wobec zmian
o Dlaczego boimy się zmian? - Nastawienie emocjonalne ludzi uczestniczących w procesie zmiany;
o Typowe postawy wobec zmian
o Przygotowanie do zmiany w 3 aspektach - przygotowanie pracowników, liderów i organizacji;
 Przezwyciężanie oporu wobec zmian
o Najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian - ćwiczenie Szef Kowalczyk;
o Czy opór wobec zmian należy tłumić, łamać czy pomniejszać?
o Metody przezwyciężania oporu wobec zmian;
o Budowanie akceptacji dla zmiany;
o Zmiana świadomości i postaw jako główny warunek skuteczności zmiany;
o Ćwiczenia
II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 4
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 16 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 dni. Szkolenie realizowane będzie poza terenem
Dębicy.15. Zarządzanie przez cele - Szkolenie dla ścisłej kadry zarządzającej

I. Proponowana tematyka szkolenia:
• Opis zasad zarządzania przez cele
• Cele organizacji - przekazywanie "w dół"
• Wpływ menedżerów na doskonalenie wyników
• Ustalanie planów i angażowanie pracowników
• Ocena stopnia realizacji założonych celów
• Diagnoza sytuacji - określanie przyczyn słabszych niż oczekiwano wyników
• Wspieranie rozwoju umiejętności pracowniczych
II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 4
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 16 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 dni Szkolenie realizowane będzie poza terenem
Dębicy.

16. Liderowanie - Szkolenie dla ścisłej kadry zarządzającej

I. Proponowana tematyka szkolenia:

- Moduł dotyczący kontaktów indywidualnych z podwładnymi:
a). umiejętności interpersonalne,
b). typy rozmów: motywowanie, modelowanie i trenowanie umiejętności, counselling.
- Moduł dotyczący kontaktów z grupą osób:
a). dynamika rozwoju grup,
b). budowanie zespołu i kierowanie jego pracą,
c). wybór stylu kierowania
d). prezentacje publiczne.
- Moduł dotyczący omijania przeszkód:
a). kreatywne strategie i techniki rozwiązywania problemów,
b). rozwiązywanie konfliktów: negocjacje
- Moduł dotyczący osoby samego lidera:
a). stres i jego redukcja
b). zarządzanie czasem
c). zachowania asertywne

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 4
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 16 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 dni. Szkolenie realizowane będzie poza terenem
Dębicy.17. Zarządzanie konfliktem - Szkolenie dla ścisłej kadry zarządzającej

I. Proponowana tematyka szkolenia:
• Obszary i rodzaje konfliktów w życiu zawodowym,
• Postawy wobec konfliktów oraz podstawowe strategie ich rozbrajania,
• Diagnozowanie stopnia zaangażowania w konflikt oraz przyjmowanie ról w konflikcie,
• Techniki diagnozy interesów oraz poszukiwanie rozwiązań,
• Rozluźnianie barykad- strategie przełamywania niechęci drugiej strony,
• Radzenie sobie z presją i manipulacją- elementy asertywności w komunikacji,

II. Ilość osób, czas trwania oraz organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 4
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 16 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 2 dni * 8 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 2 dni. Szkolenie realizowane będzie poza terenem
Dębicy.


18. Zarządzanie zasobami ludzkimi – szkolenie dla kadry kierowniczej

I. Proponowana tematyka szkolenia:
- Strategiczne myślenie i planowanie
- Rozumienie procesu zmiany
- Rozwój zespołu i komunikacja
- Zarządzanie czasem
- Kierowanie sytuacyjne
- Kreatywność w zarządzaniu ludźmi
- Zarządzanie konfliktem i negocjacje.

II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 25
b) Ilość grup szkoleniowych: 2 grupy
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 21 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 3 dni * 7 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 3 dni. Szkolenie realizowane będzie poza terenem
Dębicy.

19. System oceny pracowników

I. Proponowana tematyka szkolenia:
- Określenie celów oceny,
- Kryteria oceny, opracowanie arkuszy ocen pracowników,
- Techniki, procedury, narzędzia oceny,
- Błędy oceniania,
- Opracowywanie wniosków końcowych,
- Wdrażania systemu ocen,


II. Organizacja szkolenia

a). Ilość osób objętych szkoleniem : 25
b) Ilość grup szkoleniowych: 1 grupa
c) Łączna ilość godzin szkolenia / 1 grupa / : 48 godzin
d) Dzienny i godzinowy rozkład zajęć / 1 grupy / : 8 dni * 6 godzin,
e) Czas trwania szkolenia / 1 grupa / - 8 dni


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej