<< powrót na stronę główną dziś jest: 13.06.2024 r.  
 


31.03.2008 - Ojcze Święty jesteś wśród nas
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Druki do pobrania

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdf


 

Informacje dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - pobierz

 

Biuro Gospodarowania Odpadami

Deklaracja na obiór odpadów – termin składania do 31 stycznia 2013 r.

 

Więcej informacji dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy udzielają pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami tel. 14 68 38 203

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne - PDF

- wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – DOC;

- wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – pdf;

- wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Dębica – word;

- oświadczenie do wniosku o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – word;

- sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – word;

Miejski Zarząd Oświaty

 Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Plik PDF

Wydział Spraw Obywatelskich

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego - Plik PDF
 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Plik DOC
 • Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - Plik DOC
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Plik DOC
 • Otwórz uchwałę w sprawie stypendium artystycznego wraz z załącznikiem kliknij
 • Otwórz uchwałę w sprawie stypendium sportowego wraz z załącznikiem kliknij
 • Otwórz wniosek o przyznanie stypendium artystycznego kliknij
 • Otwórz wniosek o przyznanie stypendium sportowego kliknij
 • Otwórz uchwałę ze zmianami w sprawie stypendiów artystycznych kliknij
 •  Otwórz uchwałę ze zmianami w sprawie stypendiów sportowych kliknij

 

 Pomoc Społeczna

 • Wzór oferty na realizację zadania z zakresu pomocy spole
 • cznej - Plik PDF
 • Wzór Umowy na realizację zadania z zakresu pomocy spolecznej - Plik PDF
 • Wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spolecznej - Plik PDF

Wydział Gospodarki Przestrzennej

1.Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.doc

2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu dotyczącego ustaleń Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica - 2010

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział Budżetu i Finansów

 

Uchwała Nr XXVIII/304/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - pobierz
 • DN – 1  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Plik doc.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na wejście w teren i zajęcie gruntu gminnego dla potrzeb inwestycji - Plik PDF
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku - Plik PDF 
 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - Plik PDF
 • Wniosek o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica - Plik PDF
 • Wniosek o zamianę mieszkania - Plik PDF
 • Zaświadczenie o zarobkach - Plik PDF

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Plik DOC

Wydział Przedsiębiorczości

              Wniosek CEIDG-1

Wydział Organizacyjno Kadrowy

 

 • Wniosek udostępnienia informacji publicznej - Plik PDF

Wydział Planowania Strategicznego

 • Ankieta dotycząca Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Dębica - Plik DOC
 • Ankieta dotycząca kolektorów słonecznych - Plik DOC

 Wydział Infrastruktury Miejskiej  

 •  Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i _ wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy *) Plik PDF
 • Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego  Plik PDF

  Wniosek na roboty drogowe i umieszczenie urządzenia -
  Plik PDF
 • Wniosek na udostępnienie terenu - Plik PDF
 • Wniosek na zjazd - Plik PDF
 • Wniosek na reklamę - Plik PDF
 • Oświadczenie o dostępie do drogi publicznej - Plik PDF
   

 

 Urząd Stanu Cywilnego 

Pełnomocnictwo - Plik Doc

Podanie o odpisy - Plik Doc

1.

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą.doc

Pobierz

2.

Wniosek o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego.doc

Pobierz

3.

Pełnomocnictwo do odbioru odpisów aktu stanu cywilnego.doc

Pobierz

4.

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.doc

Pobierz

5.

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą.doc

Pobierz

6.

Oświadczenie o wyborze nazwiska, gdy jedno z małżonków jest obywatelem Polski.doc

Pobierz

7.

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.doc

Pobierz

8.

Pełnomocnictwo do wpisania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.doc

Pobierz

9.

Oświadczenie o wyborze nazwiska, gdy oboje małżonkowie są obywatelami Polski.doc

 

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

W wyniku uzgodnień wewnątrzresortowych pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Finansów (Departament Administracji Podatkowej i Departament Kontroli Skarbowej), ustalony został pogląd o braku zasadności ujawniania w oświadczeniu majątkowym samorządowego funkcjonariusza publicznego konkretnych dochodów uzyskanych przez jego współmałżonka. Dochodów tych nie wykazuje się w części A pkt VIII oświadczenia majątkowego.

Wyraźnie należy jednak odróżnić kwestie osiągania przez małżonka funkcjonariusza dochodów stanowiących wspólność majątkową od wykazywania konkretnych dochodów współmałżonka w oświadczeniach majątkowych. W przypadku istnienia wspólności ustawowej, osiągane przez małżonka dochody będą miały bowiem bezpośredni wpływ na stan majątkowy pozostającego z nim w związku małżeńskim funkcjonariusza samorządowego, wykazywany w oświadczeniach majątkowych. W takiej sytuacji funkcjonariusz ma obowiązek uwzględnić osiągnięte przez współmałżonka dochody w pozostałych punktach oświadczenia majątkowego, w zależności od stanu faktycznego (np. pkt I – zasoby pieniężne, pkt II. nieruchomości, itp. – bez podania źródła).

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej stanowisko prosi się o jego uwzględnienie przy składaniu oświadczeń majątkowych przez samorządowych funkcjonariuszy publicznych.

Pobierz informacje dotyczące wypełaniania oswiadczen majatkowych

Do przeglądania druków w  zainstalować program Adobe Acrobat Reader, którego można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 • OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta: Plik PDFPlik DOC
  Wersja zaktualizowana z 2008 roku z możliwością wpisywania danych do rubryk - Plik DOC


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej