<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


31.10.2012 - Sesja XXVII Rady Miejskiej w Dębicy + foto
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Aktualności z projektu

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego
19-12-2014

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 Treść rozporządzenia:

images/10-14 ogranieczenia pirotechniki.pdf

images/20141216153823184.pdf


Efektywne wykorzystywanie energii

Już po raz drugi przedsiębiorcy, władze miasta, szefowie jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli mogli uczestniczyć w spotkaniu na temat efektywnego wykorzystania energii.
5 marca w Sali Sesyjnej urzędu zaproszeni wykładowcy omawiali tematykę odnawialnych źródeł energii.
Wśród gości był Andrzej Peraj, który na przykładzie Gminy Poddębice szeroko omówił wykorzystanie kolektorów słonecznych i biomasy w miejskim systemie grzewczym.
Praktyczne zastosowanie solarów, pomp ciepła, biomasy i biogazu omówił Wojciech Czapiga z firmy ,,Solar- Shop” oraz w imieniu Piotra Pawelec z Podkarpackiej Agencji Energetycznej Adam Cyrek.
W drugiej części seminarium, dębickie inicjatywy zastosowania odnawialnych źródeł energii przedstawili: Prezes MPEC Sp. z o.o. Tomasz Wróbel, Prezes Wodociągów Dębickich Jacek Gil oraz Prezes Administracji Domów Mieszkalnych Marek Grabowski. Dariusz Panek opowiedział o kolektorach słonecznych zamontowanych na Szpitalu Powiatowym.

_____________________________________

Szkolenia Językowe

Od maja 2009 roku do stycznia 2010 roku Firma Open School akademia językowa z Dębicy zrealizowała szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Miejskiego. Kurs obejmował 150 godzin lekcyjnych . Uczestnicy kursu uczęszczali na trzy języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski z elementami języka ukraińskiego.
Zdobyta na szkoleniu wiedza będzie pożytecznie wykorzystywana podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz planowanych zagranicznych wyjazdów. Poprawi również jakości obsługi klienta zagranicznego.

_____________________________________

Szkolenia dla naczelników

W styczniu w ramach projektu odbyły się dwa szkolenia dla naczelników z zakresu: „Systemu oceny pracowników” i „ Zarządzania zasobami ludzkimi” . Szkolenia miały na celu przygotowanie do opracowywania procedur i narządzi monitorujących efektywność pracowników , wprowadzenia spójnego systemu zarządzania wynikami pracy.
Efektem szkolenia było zdobycie i opanowanie umiejętności potrzebnych w efektywnym kierowaniu ludźmi i budowaniu nowoczesnej instytucji – efektywnej, twórczej i przyjaznej dla pracowników i klientów.
Szkolenia, w których każdorazowo wzięło udział 25 osób, zostały przeprowadzone przez znakomitych, doświadczonych trenerów, panią dr Barbarę Marczyńską, mgr Justynę Habrajską, dr Katarzyna Grzegorzewska, , mgr Krzysztof Sobieraj, dr Roman Dorczak. Szkolenia zorganizowała Firma Zespół Ekspertów Manager z Krakowa.
Uczestnicy byli bardzo żądni wiedzy - wykazali się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Dlatego czas przeznaczony na zajęcia minął błyskawicznie.

_____________________________________

Konsultacje publiczne z lokalnym środowiskiem biznesu

W ramach realizowanego projektu 25 stycznia 2010 w Urzędzie Miejskim odbyły się konsultacje publiczne z lokalnym środowiskiem biznesu na temat perspektyw rozwoju naszego miasta.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem . Licznie zebrani przedsiębiorcy zapoznali się z inwestycjami zrealizowanymi i rozpoczętymi w 2009 roku oraz z planami inwestycyjnymi miasta na 2010 rok.

_____________________________________

Jak oszczędzać energię?

Przedsiębiorcy, władze miasta, szefowie jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, uczestniczyli w konferencji „Co to jest zarządzanie energią”. Konferencja, którą zorganizował Wydział Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego w Dębicy była częścią projektu „Wzrost społeczno – gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”.

Prowadzący konferencje mówili o zarządzaniu energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy.

- Realizacja programu operacyjnego „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej” przynosi Częstochowie oszczędności liczone w milionach złotych. Bożena Herbuś, która mówiła o oszczędnościach energii , zachęcała uczestników do eliminacji nadmiernych zużyć energii i wody, regulacji i konserwacji urządzeń, a także do opracowania planu dzięki, któremu wydatkowanie energii będzie ograniczone. Przedstawiła analizy z miasta Częstochowy, w których łączne zużycie paliw i energii w grupie obiektów oświatowych spadło po wprowadzeniu programu operacyjnego „zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej”. Uczestnicy konferencji zapewniali, że przedstawione rozwiązania wprowadzą w jednostkach, którymi kierują.

 

_____________________________________

 

Konferencja dotycząca Partnerstwa Lokalnego

02 października 2009 w Domu Kultury MORS odbyło się seminarium na temat Wprowadzenia do tworzenia projektów rozwoju społeczno-społecznego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Dębicy. W konferencji wzięło udział około 100 osób, w tym przedstawiciele środowisk biznesowych oraz społecznych działających w Dębicy.

_____________________________________

 Szkolenia komputerowe 

W terminie od czerwca do października 2009r. Firma DM System z Rzeszowa zrealizowała szkolenia komputerowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy. Szkolenia obejmowały swym zakresem programy podstawowe w obsłudze komputera – Word Excel, a także bardziej specjalistyczne – AutoCAD i CorelDRAW.
W szkoleniach łącznie wzięło udział 100 osób.
Podczas szkolenia pracownicy uzyskali wiedzę, która pozwoli im na sprawne poruszenie się po programach komputerowych i poprawi, jakość wykonywanej pracy.
Szkolenia odbywały się w sali komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

_____________________________________

Szkolenia z zakresu Funduszy Europejskich

W terminie od 07.04.2009 r. do 26.06.2009 r. Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska zrealizowało szkolenia pn. „Fundusze Europejskie”, „EFS dla początkujących” i „Praktyczne zasady budżetowania i rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich”. W szkoleniu łącznie wzięło udział 60 osób.
Podczas szkolenia pracownicy uzyskali informacje na temat zasad realizacji projektów, zarządzania projektem, budżetu projektu, wniosku o płatność, zasad rozliczania projektów, kwalifikowalność wydatków i księgowość projektu.
W szkoleniu EFS dla początkujących wzięli udział przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Dębicy.
Szkolenia poprowadzili: Pani Anna Górkiewicz, Pani Magdalena Segiet i Pani Katarzyna Pyrsak, Pan Andrzej Derlich i Pani Kinga Sochan
Szkolenia odbywały się poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Dębicy.
 


_____________________________________

Strażnicy na szkoleniach

Szkolili techniki interwencyjne, elementy samoobrony, uczyli się jak rozwiązywać sytuacje trudne i radzić sobie ze stresem. Wszyscy strażnicy miejscy w Dębicy wzięli udział w szkoleniu w ramach projektu „Wzrost społeczno – gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej.”
Dębiccy strażnicy oprócz szkoleń z technik samoobrony uczyli się udzielania pierwszej pomocy medycznej, technik interwencyjnych przy użyciu środków przymusu przewidywanych dla straży miejskiej.
Technik samoobrony uczył Bohdan Bartnicki – instruktor samoobrony taktyki i technik interwencyjnych, który podkreślał, że dębiccy funkcjonariusze Straży Miejskiej bardzo chętnie szkolą wcześniej nabyte umiejętności. Z przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń zadowolony jest także Sylwester Bieszczad – komendant Straży Miejskiej w Dębicy.
- Szkolenia na pewno wpłyną na podniesienie jakości służby strażników miejskich, zwiększą fachowość w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Strażnik musi się podczas pracy prawidłowo się zachować, a po pracy umiejętnie odstresować. To również było elementem szkoleń – mówi komendant Bieszczad.

___________________________________

Radni szkolili się z wypełniania mandatu

Radni miejscy odbyli od 22 do 24 maja br. szkolenie zatytułowane Efektywne wypełnianie mandatu społecznego przez radnych gminy” w Dworze Ostoia w Klimkówce koło Rymanowa. Szkolenie zrealizowała Szkoła Administracji Samorządowej z Warszawy, która związana jest z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Szkolenia odbyły się dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski pieniędzy z funduszy zewnętrznych. Podczas szkolenia radni utrwalili sobie wiedzę z roli i statusu prawnego radnego, roli politycznej i statusu prawnego przewodniczącego miasta, obowiązków wynikających z pełnienia funkcji publicznej. Radni rozstrzygali dylemat, czy podejmując decyzję lepiej być "fachowcem" czy "reprezentantem swoich wyborców". Radni przeszli także szkolenia na temat tendencji zmian w obowiązującym prawie dotyczące transparentności działań organów gminy i jej funkcjonariuszy publicznych. Zapoznali się z problem ograniczenia "prywatności" radnego w jego działaniach publicznych, ustrojem samorządu na tle Unii Europejskiej

Radni poznali także zakres działania i zadania gminy w systemie środków pomocowych Unii Europejskiej, zagadnienia ustrojowe gminy, teorię service public (służb publicznych), działania organizacji pożytku publicznego. Rozstrzygali także dylematy samodzielności budżetowej gminy, przyswajali zagadnienia z nadzoru instancyjnego nad uchwaleniem prawa miejscowego i środki zaskarżania uchwał rady gminy, poznali prawo miejscowe oraz procedura jego kontroli (zgodności z prawem), zaznajomili się z procedurą zaskarżania uchwał i środków odwoławczych, i funkcjonowaniem spółek miejskich w kontekście Statutu Miasta Dębicy. Radni poznali także zasady przyznawania dotacji organizacją pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, nauki, edukacji i wychowania, upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, a także zapoznali się z obowiązkami ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

Omówienie wszystkich wyżej podanych zagadnień wiązało się z dużą intensywnością szkolenia, które zrealizowała Szkoła Administracji Samorządowej z Warszawy, która związana jest z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Szkoła została utworzona w 1999 roku, jako firma szkoleniowo-doradcza należąca do Grupy Municipium S. A. największej w Polsce organizacji działającej na rynku informacji samorządowej.

Szkolenie prowadzili doświadczeni trenerzy. Jednym z nich jest Tomasz Fijołek – prawnik, kierownik działu prawnego „Wspólnoty”. To wykładowca akademicki, wykładowca Akademii Wspólnoty i Szkoły Administracji Samorządowej, autor publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa samorządowego. Uczestniczył w pracach nad nową ustawą o pracownikach samorządowych.

Drugim szkoleniowcem był Jarosław Kotowski – absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, doktorant wydziału prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, autor publikacji na temat współdziałania administracji z organizacjami pozarządowymi oraz w zakresie dotowania tych organizacji.

Każdy z uczestników otrzymał obszerne materiały, które ściśle związane są wykonywanymi przez Radnych zadaniami. Szkolenie zostało ocenione przez uczestników, jako profesjonalne, ciekawe i wnoszące wiele nowych elementów do ich wiedzy. 
 

_____________________________________

Szkolenie „Praktyczne zasady budżetowania i rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich”.

W dniach od 07.04.2009r. do 10.04.2009r. będzie realizowane czterodniowe szkolenie „Praktyczne zasady budżetowania i rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 1000 w Dębicy naul. Rynek 32, II piętro w sali szkoleniowej nr 6. Zajęcia poprowadzą pani Anna Górkiewicz i pani Magdalena Segiet.

 _____________________________________

Konferencja inaugurująca cykl seminariów gospodarczych.

31 Marca 2009 w Domu Kultury MORS odbyła się konferencja poprzedzająca organizowany w ramach projektu EOG cykl seminariów gospodarczych. W konferencji wzięło udział około 130 osób, w tym przedstawiciele środowisk biznesowych oraz społecznych działających w Dębicy. Swoje prezentacje przedstawili nam: Pan Burmistrz Paweł Wolicki, Ekspert ds Partnerstw Loklanych Pani Jadwiga Olszowska Urban, Ekspert ds partnerstw loklanych Pan Janusz Dubajka, Główny Doradca grupy UEN w Parlamencie Europejskim Pan Tomasz Poręba oraz przedstawiciel Dębickiego Klubu Biznesu Pan Paweł Werbowy.

Konferencja poprzedzająca seminaria spoęłczne organizowana będzie 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim.

 

 

 

 

.

 _____________________________________

 

Dnia 19 lutego 2009 roku o godz. 9.00 w Domu Gościnnym Wiluszówka odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. Wzrost Społeczno-gospodarczy miasta Dębica poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego oraz konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej.

Zaproszeni goście to przedstawiciele organizacji samorządowych, przedsiębiorcy oraz władze powiatu i sąsiednich gmin.

Tematy poruszane na konferencji:
„Cele i zasady budowania partnerstw lokalnych”- Jadwiga Olszowska Urban-prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
„Potencjał Partnerskiego działania na rzecz spójności społecznej i przeciwdziałanie problemom wykluczenia społecznego i ubóstwa” -Marzena Socha Kierownik Klubu Integracji Społecznej w MOPS Dębica
„Partnerska rola władz lokalnych oraz przedsiębiorców w tworzeniu partnerstw lokalnych”- Agnieszka Orzechowska, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi
„Dobre Praktyki partnerstwa lokalnego”- Janusz Dubajka, wice prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
 
 _________________________________________________________
Szkolenie specjalistyczne - Decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz warunków zabudowy. W dniach 23 i 26 stycznia 2009 r. zrealizowane zostało szkolenie specjalistyczne - Decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz warunków zabudowy.

Szkolenie z zakresu lokalizacji oraz warunków zabudowy

W szkoleniu udział wzięło 10 pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy. Organizatorem szkolenia była Firma O.K. Centrum Języków Obcych z Lublina.
Zajęcia poprowadziły Pani Violetta Błotko i Pani Gabriela Gołuch

Szkolenie odbyło się w siedzibie Dębickiego Klubu Biznesu, ul. Rynek 32. 

_________________________________________________________

Szkolenie specjalistyczne - Decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz warunków zabudowy.

W dniach 23 i 26 stycznia 2009 r. w godzinach 900-1500 zrealizowane zostanie szkolenie specjalistyczne z zakresu Decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz warunków zabudowy.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibieDębickiego Klubu Biznesu, ul. Rynek 32, II piętro, w sali szkoleniowej nr 6.

_________________________________________________________

Szkolenie specjalistyczne - Proces lokalizacji dróg publicznych i jego skutki wraz z ewidencją dróg.

W dniu 21-22 stycznia 2009 r. zrealizowane zostało szkolenie specjalistyczne - Proces lokalizacji dróg publicznych i jego skutki wraz z ewidencją dróg.

Szkolenie z zakresu lokalizacji dróg publicznych

W szkoleniu udział wzięło 10 pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy. Organizatorem szkolenia była Firma O.K. Centrum Języków Obcych z Lublina. Zajęcia poprowadziły Pani Bogusława Szczepanik, Pani Maria Tokarska i Pani Iwona Draus.

Szkolenie odbyło się w siedzibie Dębickiego Klubu Biznesu, ul. Rynek 32.

______________________________________________________ 

Szkolenie specjalistyczne - Proces lokalizacji dróg publicznych i jego skutki wraz z ewidencją dróg.

 W dniu 21 stycznia 2009 r. w godzinach od 9oo do 133522 stycznia 2009r. w godzinach    od 830 do 1630 zrealizowane zostanie szkolenie specjalistyczne - Proces lokalizacji dróg publicznych i jego skutki wraz z ewidencją dróg. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Dębickiego Klubu Biznesu, ul. Rynek 32, II piętro w sali szkoleniowej nr 6.

______________________________________________________

 

Szkolenie z zakresu Zarządzania Nieruchomościami

W dniach 23,29 i 30 grudnia 2008 r. zrealizowane zostało szkolenie z zakresu Zarządzania Nieruchomościami

Szkolenie z zakresu Zarządzania nieruchomościami

W szkoleniu udział wzięło 11 pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy. Wykładowcą był Pan Robert Ostrowski. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych z Lublina.

Szkolenie odbyło się w siedzibie Dębickiego Klubu Biznesu, ul. Rynek 32.

 

_________________________________________________________

Szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego W dniach 8-9, 11-12, 15-16, 16-17, 17 i 19 grudnia 2008 r. zrealizowane zostały szkolenia z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Szkolenia z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W szkoleniach łącznie wzięło udział 50 pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy. Wykładowcą był Pan Łukasz Lewandowski i Pan Leszek Klepacki. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych z Lublina


Szkolenia odbywały się poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Dębicy.

_________________________________________________________

Szkolenie z zakresu Zamówień publicznych przy inwestycjach

W dniach 18-19 grudnia 2008 r. zrealizowane zostało szkolenie z zakresu Zamówień publicznych przy inwestycjach

 

Szkolenie z zakresu Zamówień publicznych przy inwestycjach

W szkoleniu udział wzięło 20 pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy. Wykładowcą był Pan Leszek Klepacki. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę  O.K. Centrum Języków Obcych z Lublina.

Szkolenie odbyło się w „Restauracji Margarita”.

_________________________________________________________

Szkolenie z zakresu Prawa budowlanego w praktyce samorządów

W dniach 15,16,17 grudnia i 17,18,19grudnia 2008 r. zrealizowane zostały szkolenia z zakresu Prawa budowlanego w praktyce samorządów. 

Szkolenie z zakresu Prawa budowlanego w praktyce samorządów 


W szkoleniach łącznie wzięło udział 20 pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy. Wykładowcą była Pani Maria Sieńko i Pan Krzysztof Piątek. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych z Lublina.


Szkolenia odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 9 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej