<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


26.01.2010 - Konsultacje budżetowe w Miejskim Gimnazjum Nr 2
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Informacja dla mieszkańców Dębicy
09-10-2012

1 stycznia 2012r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP 1 lipca 2011r. ustawa o zmianie ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza nowy porządek prawny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W konsekwencji wymusza na gminach zmianę dotychczasowego systemu gospodarowania tymi odpadami. Zasadniczo ulegnie zmianie relacja pomiędzy właścicielem nieruchomości, na której są wytwarzane odpady,podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości a gminą.

Zgodnie z nowa ustawą każda gmina będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy. Od dnia 1 stycznia 2012 r. gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustalenia stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Uchwalona ustawa ma za zadanie wprowadzenie zmian w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez wprowadzenie zmian mających na celu uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów. Zasadniczą zmianą w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będzie przejęcie przez gminy własności odpadów a więc obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowy system gospodarki odpadami będzie wyglądał tak:

- rada gminy ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia,

- stawka opłaty będzie zależna od liczby mieszkańców lub od powierzchni mieszkania lub ilości zużytej wody,

- przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców,

- gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego,

- powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu. Wprowadzenie nowego ustawowego sytemu gospodarki odpadami i realizacja obowiązków nałożonych przez ustawę spowoduje niestety znaczny wzrost kosztów jakie będą ponosić mieszkańcy za gospodarkę odpadami.

MR 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej