<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


31.08.2010 - Kolumna z łaźni żydowskiej odnowiona
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Zarządzenie burmistrza Dębicy
02-07-2010

Zarządzenie burmistrza miasta w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr  99/2010

    Burmistrza Miasta Dębicy

   z dnia  29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.5 ust. 1 i 2 pkt.1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały XXXVIII/570/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 r., Burmistrz Miasta Dębicy zarządza co następuje:

§ 1.

 

1. Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury,  sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Ustala się zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Rodzaj zadań publicznych odpowiadający celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 r.” wraz z ilością środków finansowych przeznaczonych na ich realizację szczegółowo określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 3.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie , o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz na stronie internetowej miasta Dębicy.

 

 

Załącznik nr 1

 

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy nr 99/2010 dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 99/2010 Burmistrza Miasta Dębicy  z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

§ 1.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96, poz.873 z późn. zm.),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 2.

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207) na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

2.Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie podlegają odrzuceniu bez rozpatrzenia. Oferentom, których oferty zostały odrzucone nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.

3.Zgłaszane oferty winny dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców miasta Dębicy, szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 99/2010 Burmistrza

 

Miasta Dębicy  z dnia  29 czerwca 2010r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,   kultury,  sztuki oraz  ochrony dóbr kultury  i  dziedzictwa narodowego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

4.Złożenie ofert o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

6.Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)   przedmiot działalności statutowej – zgodny ze statutem i aktualnym odpisem z rejestru,

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,

3) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, w razie realizacji zadania w różnych miejscach należy wskazać je wszystkie z podaniem dokładnych adresów ,

4) szczegółowy harmonogram planowanych działań z podaniem dokładnych dat ich realizacji oraz  konkretnej a nie szacunkowej liczby adresatów,

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z uzasadnieniem kosztów jednostkowych, kosztów merytorycznych lub administracyjnych, na które oferent przy rozliczeniu przedstawi dokumenty finansowe,

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł z wyszczególnieniem wszystkich osób realizujących zadanie i

8)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

7.Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

8.W przypadku złożenia przez dany podmiot kilku ofert, załączniki o których mowa w ust.7 można dołączyć tylko do jednej oferty wskazując  w pozostałych ofertach , ofertę przy której załączniki te się znajdują.

     9.Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,

      gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 

 

§ 3.

1.Organizacja ubiegająca się o współpracę z Gminą Miasta Dębicy składa na Dzienniku               Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 oferty wraz z wymaganymi załącznikami.

2.Oferta powinna być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem zawierającym tytuł i numer zadania zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz adresem zwrotnym wnioskodawcy.

 

§ 4.

Oceny ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Dębicy.

1.W pracach Komisji może uczestniczyć radny merytorycznej Komisji Rady Miejskiej.

2.Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

3.Członkiem Komisji nie może być przedstawiciel wnioskodawcy starającego się                           o przyznanie dotacji.

§ 5.

 

Komisja przy rozpatrywaniu ofert:

 

1)   ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione   w § 1 niniejszego załącznika,

2)   ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)   uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4)   ocenia merytoryczną wartość oferty, jej zbieżność z zadaniami i celami miasta Dębicy oraz jej zgodność z celami statutowymi wnioskodawcy,

5)   uwzględnia zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta Dębicy, w tym wielkość środków własnych,

6)   uwzględnia dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty, kompetencje                         i doświadczenie organizacyjne,

7) uwzględnia dotychczasową współpracę wnioskodawcy z samorządem i innymi instytucjami  publicznymi.

§ 6.

1.Burmistrz Miasta Dębicy, na wniosek Komisji podejmuje w drodze zarządzenia ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i ich wysokości.

2. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 7.

1.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz wykaz podmiotów, którym przyznano dotację  zamieszczane są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz na stronie internetowej miasta Dębicy.

2. Podmioty , którym przyznano dotację zawiadamiane są pisemnie o terminie zawarcia umowy na realizację zadania objętego ofertą.

3.Upoważnieni przedstawiciele wnioskodawcy zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia   przyznania dotacji do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy w celu podpisania umowy.

4.Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

5.Nie dotrzymanie terminu określonego w ust. 3 jest równoznaczne z rezygnacją wnioskodawcy z przyznanej dotacji.

§ 8.

Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

 

§ 9.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru określonego Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

 

§ 10.

Burmistrz Miasta Dębicy poprzez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Dębicy oraz Wydziały Urzędu Miejskiego w Dębicy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania,   a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 11.

Z wykonania zadania publicznego określonego w umowie Organizacja sporządza sprawozdanie zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia   27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania                        z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207).

 

 

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy nr 99/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.                    w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykaz zadań publicznych wraz z ilością środków finansowych przeznaczonych na nie przez Gminę Miasta Dębica na 2010 r.

 

I.                   W zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

1).Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedli „Krakowska” i „Matejki” w ramach wypoczynku letniego – wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 10.000 zł. ( słownie : dziesięć tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania: sierpień 2010 r.

Nazwa realizatora zadania w 2008 roku: brak.

Nazwa realizatora zadania w 2009 roku:  KS „Wisłoka” – 4.500 zł.

2). Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla „Słoneczna” w ramach wypoczynku letniego – wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 10.000 zł. ( słownie : dziesięć tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania: sierpień 2010 r.

Nazwa realizatora zadania w 2008 roku: brak.

Nazwa realizatora zadania w 2009 roku: LKS „IGLOOPOL” – 4.500 zł.

3).Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla „Rzeszowska” w ramach wypoczynku letniego – wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 14.000 zł.  ( słownie : czternaście tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania: sierpień 2010 r.

Nazwa realizatora zadania w 2008 roku: brak

Nazwa realizatora zadania w 2009 roku: brak

 

II. W zakresie kultury,  sztuki oraz ochrony dóbr kultury 

        i dziedzictwa narodowego

1).Zorganizowanie spotkań integracyjnych z programem artystycznym dla osób samotnych  -  wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) .

Termin realizacji zadania : m-c październik – grudzień 2010 r.

Nazwa realizatora zadania w 2008 roku: brak.

Nazwa realizatora zadania w 2009 roku: brak

 

Załącznik nr 3

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy nr 99/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych                   z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym,  kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Dębicy zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.

1) Konkurs dotyczy realizacji zadań w 2010 r. w zakresie:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - w kwocie: 34.000 zł. (słownie: trzydzieści  cztery tysiące złotych),

- kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w kwocie 2.000 zł. (słownie : dwa tysiące złotych)

2) W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia                     24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.),osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,                o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub

przez nie nadzorowane – zwane dalej oferentami.

3) Do konkursu dopuszcza się jedynie oferty zgłoszone na obowiązujących formularzach – wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

4) Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie podlegają odrzuceniu bez rozpatrzenia. Oferentom, których oferty zostały odrzucone nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.

5) Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując

wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7) Oferty na realizację zadań w 2010 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom                            i patologiom społecznym, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta Dębicy powinny być złożone w terminie do dnia 23 lipca 2010 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2  wraz   z wymaganymi załącznikami.

8) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju            i związanych z nimi kosztami dostępne są na stronie internetowej www.debica.pl w dziale BiP- Ogłoszenia BiP – Obwieszczenia.

9) Wybór ofert zostanie dokonany w terminie do dnia 28 lipca 2010 r.

Dodatkowe informacje na temat otwartego .konkursu ofert można również uzyskać w:

Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. 32, tel.(014) 6838279

 

 

 

 

 

 

  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej