<< powrót na stronę główną dziś jest: 26.02.2024 r.  
 


01.07.2010 - WUCh otrzymał deklarację pomocy finansowej
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Edukacyjne

Wyprawka szkolna – informacja dla rodziców
07-08-2014

W mieście Dębica rozpoczęto realizację zadań w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Rodzice uczniów uczęszczających do dębickich szkół już mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników. Wnioski należy składać w terminie do 5 września 2014r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15.

Z  programu „Wyprawka szkolna” mogą skorzystać:
• uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
•  uczniowie:
1)    słabowidzący,
2)    niesłyszący,
3)    słabosłyszący,
4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
Osoby ubiegające się o przyznanie dofinansowania (poza uczniami z w/w niepełnosprawnościami)  powinny spełniać kryterium dochodowe, wynoszące 539zł netto na jednego członka rodziny).
Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać:
225 zł - dla uczniów klas II lub III szkoły podstawowej, dla uczniów klas II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
325 zł - dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
390 zł - dla uczniów klasy III  zasadniczej szkoły zawodowej,
445 zł – dla uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego i technikum,  dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczniów klasy III liceum plastycznego oraz uczniów klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Do pobrania  - wniosek o dofinansowanie  
images/file/Wniosek o dofinansowanie.docx 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej