<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


21.09.2009 - Udany koncert charytatywny
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Konkurs - Filmy z zakresu profilaktyki uzależnień
17-03-2014

Regulamin konkursu filmowego z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

Regulamin konkursu filmowego

z zakresu profilaktyki uzależnień

 

           I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Niniejszy    regulamin   określa   zasady   konkursu   filmowego   z   zakresu   profilaktyki

    uzależnień.

2. Organizatorem  konkursu  jest Urząd   Miejski  wraz z Miejską Komisją   Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych w Dębicy, zwani dalejOrganizatorem,

3. Celem konkursu jest:

    - popularyzacja  wiedzy  na   temat  skutków  nadużywania  alkoholu  oraz uświadamianie

      zwłaszcza dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń w tym zakresie, 

    - ograniczanie spożycia napojów alkoholowych, 

    - promocja  zdrowych  zachowań  na  co  dzień  i  bezpiecznych  form  spędzania wolnego

      czasu.

    - ograniczanie    dostępności    alkoholu,    poprzez    kształtowanie    właściwych   postaw

       społecznych w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych,

4. Konkurs  prowadzony  jest  w  szkołach  gimnazjalnych   i   średnich   na   terenie  miasta

                Dębicy.

 

          II. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu.

 § 2

1. Konkurs skierowany jest do  uczniów gimnazjów  miejskich  oraz szkół średnich,

2. Autorem   filmu   może  być  jedna  osoba  lub  zespół,  liczący  nie  więcej  niż 5 osób: do

                konkursu    mogą    być   zgłaszane   wyłącznie    prace     autorstwa     uczestników,     nie

                naruszające  praw  autorskich  osób  trzecich,  nigdzie   poprzednio niepublikowane,

3. Film może być  wykonany  dowolną  techniką, a czas jego trwania nie może  przekraczać

    10 minut.   

4. Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora

    konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie reprodukcji

    nagrodzonych prac oraz na ich ekspozycję, wykorzystanie w celach reklamowych oraz, że

    prace z chwilą ich złożenia stają się własnością organizatora i mogą być zwrócone po  ich  

    wykorzystaniu,

           5. Zgłoszone  do  konkursu filmy, uczestnicy przekazują na płycie DVD, podając tytuł filmu,

               jego autora  i nazwę szkoły.

            6. Wraz   z   przekazaniem   prac   należy   przekazać   podpisany    Formularz zgłoszeniowy,

    stanowiący   załącznik  do  niniejszego  Regulaminu:   w   przypadku   pracy   zbiorowej,

    formularz zgłoszeniowy wypełnia każdy członek zespołu.

7. Prace przekazane bez formularzy zgłoszeniowych nie wezmą udziału w konkursie,

            8. Każdy   z   uczestników   ma  prawo   wglądu   do  swoich  danych  osobowych  oraz   ich

                poprawiania,     zgodnie   z   ustawą   z   dnia   29   sierpnia 1997 r.   o   ochronie   danych

                osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

III.  Czas trwania konkursu 

§ 3.

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie do dnia 26 maja 2014 r.

            2. Zgłoszenie  prac  do  konkursu  winno  nastąpić  poprzez   złożenie  ich  u  wyznaczonego

                pedagoga  danej  szkoły w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r.  

            3. Osoba     wyznaczona    do     przeprowadzenia     konkursu    w danej    szkole   przekaże

                zgłoszone prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi do Urzędu Miejskiego w Dębicy –

                Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 32 w terminie do dnia 07 maja 2014 r.

    

IV  Zasady oceny i nagrody

§ 4.

1. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

    a/ zgodność pracy z tematyką,

    b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

    c/ czytelność przekazu,

    d/ ogólne wrażenia estetyczne.

2. Oceny  prac   dokona   Miejska   Komisja   Rozwiązywania   Problemów    Alkoholowych

    z  udziałem   zaproszonych   specjalistów  w  terminie  do  dnia  14 maja 2014r.

§ 5.

            1. W konkursie  przyznane   zostaną  3 nagrody   rzeczowe;  dopuszcza  się także możliwość

                przyznania wyróżnień, 

           3. Wybrane prace zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Urzędu  Miejskiego

               w Dębicy.

           4. Podsumowanie   konkursu   wraz  z   uroczystym  wręczeniem  nagród nastąpi w Urzędzie

    Miejskim w Dębicy w terminie do dnia 26 maja 2014 r.

 

V. Postanowienia końcowe 

            § 6.

            1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału

   w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania  prac konkursowych w wydawnictwach

                reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, internecie lub w inny sposób.

           3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

           4. Niniejszy regulamin dostępny będzie  również  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

  w  Dębicy. Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  Wydziale  Spraw  Obywatelskich

  Urzędu Miejskiego w Dębicy - tel nr 14 6838279. 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu konkursu filmowego

z zakresu profilaktyki uzależnień

 

Formularz zgłoszeniowy

UCZESTNIK:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………....

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….…………......

Nazwa Szkoły: .......................................................................................................................................

Tytuł filmu:............................................................................................................................................

OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….………………………...

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA:

1. Oświadczam,  że załączona  praca została wykonana  przez  zgłaszanego  przeze  mnie  uczestnika samodzielnie (zespołowo)*.

2. Oświadczam,   że zapoznałem/-am   się  z  Regulaminem  konkursu  i  wyrażam   zgodę  na  udział

w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu  moich  danych  osobowych   oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie  danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy,  w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

 

*niepotrzebne skreślić

 

                                                                             _____________________________________

                                                                         Data i podpis uczestnika /opiekuna prawnego uczestnika

Uwaga: formularz podpisuje opiekun prawny, w przypadku, gdy uczestnik konkursu jest niepełnoletni.

  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej