<< powrót na stronę główną dziś jest: 19.06.2024 r.  
 


01.03.2012 - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Centrum Integracji Społecznej
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Informacje Miejskie
17-12-2012

W dniu 20 grudnia 2012r. o godz. 9.30 w Sali nr 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Program obrad obejmuje:

1.       Zmianę budżetu Miasta Dębicy na 2012r.

2.       Zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Dębica.

3.       Upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zapłatę zobowiązań wynikających z usług świadczonych na rzecz Gminy Miasta Dębicy.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Miasta Dębica na 2013r.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2013r.

7.       Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2013-2014.

8.       Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie  nietrzeźwym.

9.     Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Dębica na lata 2012-2014.

10.   Uchwalenie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Dębica.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego zasobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 1088/20 położonej przy ul. Szkotniej w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Miasto Dębica.

14.   Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty.

15.   Nadanie nazwy dla ronda położonego na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Kwiatkowskiego w Dębicy.

16.   Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnów.

17.    Wyrażenie poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  

 

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w następujących terminach:

 

14.12.2012r. – Komisja Kultury                                       godz.   9.00

14.12.2012r. – Komisja Sporty                                        godz.   9.00

 

17.12.2012r. – Komisja Oświaty                                      godz.   9.00

17.12.2012r. – Komisja Prawno - Organizacyjna               godz.  10.00

17.11.2012r. – Komisja Rewizyjna                                   godz.  11.00

 

18.12.2012r. – Komisja Infrastruktury                               godz.   9.00

18.12.2012r. – Komisja Budżetu, Handlu i Usług               godz. 11.00

18.12.2012r. – Komisja Rodziny i Polityki Społecznej        godz. 13.00

 

art.MR

  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej