<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


22.02.2010 - Wypoczynek zimowy w SP nr 12
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Centrum Integracji Społecznej
01-03-2012

W Dębickim Ratuszu 28 lutego br. został podpisany list intencyjny w sprawie o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej Ziemi Dębickiej. List w sprawie porozumienia dotyczy powołania w Dębicy Centrum Integracji Społecznej. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia wiąże się z tym, że Centrum zostanie powołane jako instytucja, w partnerstwie przedstawicieli sektora publicznego i społecznego.

List podpisali m.in. Pani Barbara Sadowska, psycholog, wiceprezes zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Mariusz Trojan, Zastępca Burmistrza Dębicy, Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna, Maria Kurcz- Sekretarz Gminy Dębica, Ryszard Telega – Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, Katarzyna Rostowska- Machnik, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, Zbigniew Nosal Prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, Małgorzata Kędzior – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna Wójcik – Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta, Marek Grabowski - Prezes ADM w Dębicy, Tomasz Wróbel, Prezes MPEC, Tomasz Gawlik - Zastępca Prezesa Wodociągów Dębickich, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Radni Rady Miejskiej Dębicy.

Nad wypracowaniem formy prawnej instytucji i jej zadań będzie pracował zespół powołany przez sygnatariuszy „Porozumienia". Centrum będzie prowadziło działania z określeniem obszarów wykluczenia w gminie, stanu i dynamiki lokalnego rynku pracy oraz ujawnieniem jego głównych problemów i obszarów, wymagających poprawy. W „Porozumieniu" czytamy: „Działania powyższe realizowane będą poprzez następujące elementy ekonomii solidarnej:

- Centrum Integracji Społecznej – realizujące program aktywizacji zawodowej i społecznej w formie warsztatów przyuczenia zawodowego, edukacji ogólnej, praktyk zawodowych w podmiotach ekonomii społecznej oraz firmach komercyjnych oraz przygotowujące do zakładania spółdzielni socjalnych.”

            Działania Centrum Integracji Społecznej skierowane będą do długotrwale bezrobotnych mieszkańców Dębicy. Centrum zapewni kompleksowe wsparcie w odzyskaniu lub nabyciu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych. Umożliwi nawiązywanie kontaktu z pracodawcami oraz w ramach warsztatów praktycznego przygotowania zawodowego.

Katarzyna Rostowska- Machnik, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy mówiła o pozytywnych aspektach zatrudnienia przez Pracodawcę uczestnika CIS. Skierowanie do pracy,  odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby Centrum lub gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

1) 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach; 

2) 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;

3) 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.  

 

 

                      Podczas spotkania  Zastępca burmistrza Mariusz Trojan podkreślił, że CIS to nie tylko instytucja specjalizująca się w szkoleniach o charakterze nie tylko zawodowym, ale również doradczym oraz terapeutycznym. Podpisanie listu intencyjnego „Porozumienia” to pierwszy krok do przeprowadzenia skutecznych działań na rzecz integracji na lokalnym rynku pracy. Ponadto CIS będzie stanowić podstawę i punkt wyjścia dla procesu projektowania i realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich w aspekcie lokalnym i regionalnym. 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej