<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


20.02.2011 - MOKaferia love na walentynki
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Uwaga przedsiębiorcy zmiana zasad rejestracji firmy!!!
30-12-2011Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informuje, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków nastąpiło opóźnienie w ich przetwarzaniu.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej priorytet ma migracja wpisów z SAGED gmin , które do dnia dzisiejszego tj. 30.12.2011 jeszcze nie przekazały swoich baz przedsiębiorców.

 

Uprzejmie prosimy o cierpliwość i nie ponawianie wniosków, gdyż nie jest to konieczne.

 

Urząd Miejski w Dębicy, informuje że od 1 lipca 2011 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach - osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Zadaniem CEIDG jest:

 •          ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 •          udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
 •          umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 •          umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

W związku z uruchomieniem CEIDG gminne organy ewidencyjne zostały zobowiązane do przekazania danych przedsiębiorców z własnych ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji w terminie ustalonym z Ministerstwem Gospodarki tj. do 31 grudnia 2011 r.

Urząd Miejski w Dębicy w dniu 2 grudnia 2011 r. przesłał bazę danych przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Wydawane są jedynie zaświadczenia w formie papierowej na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 r. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Wnioski na drukach CEIDG-1 (w przypadku zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia wpisu) przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:

·         w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG

 

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:

 •          podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
 •          podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (więcej informacji można znaleźć na www.epuap.gov.pl) lub
 •          podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

 

Wniosek składany w formie papierowej powinien zostać:

 •          w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.
 •          podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
 •          podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub
 •          przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.
  Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy składają wniosek o wpis w formie elektronicznej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykorzystując profil zaufany bądź podpis elektroniczny lub tradycyjnie, podczas wizyty w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

 

 

Z poważaniem

Mariusz Trojan

Zastępca Burmistrza Miasta

  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej