<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.07.2024 r.  
 


19.12.2014 -
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi
28-10-2011

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 183/2011

Burmistrza Miasta Dębicy

z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2014.

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) oraz   § 4 uchwały Nr LXII/723/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 110 poz. 2018) -zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się konsultacje, których przedmiotem jest  projekt Programu współpracy Gminy Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2014, stanowiący załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.
 2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w ust. 1, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Miasto Dębica.

 

           § 2

 1. Konsultacje przeprowadza się w formie zamieszczenia projektu Programu, o którym mowa w § 1 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy.
 2. Opinie o konsultowanym projekcie Programu powinny zawierać:

1) nazwę organizacji,

2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji,

3) tytuł projektu aktu prawa miejscowego,

4) wskazanie miejsca do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt)

5) prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu wraz z uzasadnieniem,

6) proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga, w przypadku

    wypracowania propozycji.

 1. Opinie, uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2, drogą pocztową lub elektroniczną na adres umdebica@um.debica.pl w terminie do dnia 15 listopada 2011 r.
 2. Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Obywatelskich.

 

§ 3

       Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 14-dni od ich zakończenia.

 

§ 4

            Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

§ 5

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 § 6

     Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                  B U R M I S T R Z

 

                                                                                  mgr Paweł Wolicki

 

 

                                                                                                          P R O J E K T

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                                               do zarządzenia Nr 183/2011

Burmistrza Miasta Dębicy

                                                                                              z dnia 24 października 2011 r.

 

Program współpracy Gminy Miasto Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2014.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Program określa:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy z organizacjami pozarządowy;

3) zakres przedmiotowy programu;

4) formy współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5) priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami

    pozarządowymi;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

      w   otwartych konkursach ofert;     

§ 2

 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

    pożytku publicznego i o wolontaricie;

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe         

    i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) programie – należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Miasto Dębica z

    organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014:

4) radzie – należy przez to rozumieć gminną radę działalności pożytku publicznego;

5) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań

    publicznych, o których mowa w art. 11 ustawy;

6) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. pkt 1 lit. E oraz

     art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

7) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne  określone    

    w przepisach art. 4 ustawy;

8) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie wydane na podstawie

    przepisów art. 19 ustawy.

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 3

 1. Celem    głównym   programu   jest    kształtowanie   demokratycznego   ładu    społecznego

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Miasto Dębica i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich efektywniejsze zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

 1. Celami szczegółowymi programu są:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur

    funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie

    Miasto Dębica:

3) poprawa   jakości   życia    mieszkańców   Gminy   Miasto   Dębica    poprzez   pełniejsze

    zaspokajanie potrzeb społecznych;

4) otwarcie   na   innowacyjność,   konkurencyjność   poprzez   umożliwienie   organizacjom

    pozarządowym  indywidualnego  wystąpienia  z  ofertą  realizacji  projektów konkretnych

    zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd,

5) wypracowanie modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,

    a samorządem;

6) efektywne  i  skuteczne   realizowanie   zadań   publicznych   wspólnie   z   organizacjami  

    pozarządowymi zgodnie z zasadą subsydiarności;

Rozdział 3

 Zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 4

 1. Cele programu realizowane są w szczególności przez:

1) wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach działalności  i  współdziałanie

     w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) tworzenie aktów prawa miejscowego uwzględniających stanowiska i opinie organizacji

    pozarządowych;

3) wsparcie merytoryczne i finansowe działalności organizacji pozarządowych;

4) wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie istniejących potrzeb społecznych w celu ich

     zdefiniowania oraz określenia możliwości i sposobu ich wspólnego zaspokojenia;

5) wspólną realizację zadań publicznych;

6) promocję działalności organizacji pozarządowych;

7) rozwój i promocję wolontariatu.

Rozdział 4

Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 5

      1. Program opiera się na sześciu podstawowych zasadach; pomocniczości, suwerenności stron,

          partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

      2.Współpraca Gminy Miasto Dębica z organizacjami będzie realizowana w następujących 

         formach:  

         1) zlecanie organizacjom zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie ich

             realizacji wraz z udzieleniem dotacji;

         2) publikowanie informacji dotyczących podejmowanych działań objętych programem na

             stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dębicy i w Biuletynie Informacji

            Publicznej;

         3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych

 z innych źródeł niż budżet Miasta, w tym opiniowanie wniosków o środki z tych źródeł;

         4) tworzenie   wspólnych   zespołów o  charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych

z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

         5) współdziałanie z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w razie jej powołania;

         6) udzielanie innych form wsparcia, które mogą obejmować w szczególności:

            a) udostępnianie   nieodpłatnie   lub   na   warunkach   preferencyjnych   nieruchomości   lub

                ich części, niezbędnych organizacjom do prowadzenia działalności związanej z realizacją

                zadań publicznych, a także urządzeń technicznych i systemów przekazywania informacji,

            b) pomoc w organizacji spotkań i szkoleń, w tym nieodpłatne udostępnianie sal w obiektach

                gminnych i innych niezbędnych urządzeń.    

§ 6

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych ma formę powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
 3. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, na zasadach przewidzianych w ustawie.  

Rozdział 5

Priorytetowe zadania publiczne

§ 7

     1. Program współpracy z organizacjami obejmuje zadania publiczne w sferach, o których mowa

         w art. 4 ustawy ze szczególnym uwzględnieniem;:

        1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

            wyrównywania szans tych rodzin i osób,

        2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,     

        3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

        4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

        5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

        6) wypoczynku dzieci i młodzieży,

        7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

        8) turystyki i krajoznawstwa,

        9) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

       10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

       11) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

            rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

       12) promocji i organizacji wolontariatu,

       13) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie

           określonym w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział 6

Okres i sposób realizacji programu

§ 8

 1. Program ma charakter wieloletni i obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:

            1) Rada Miejska – uchwalająca program współpracy, jako organ stanowiący i kontrolny

                Gminy,

            2) Burmistrz Miasta – realizujący program współpracy, jako organ wykonawczy,

            3) Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

                w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.

       3.   Burmistrz Miasta prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi

             i innymi podmiotami, która w szczególności polega na:

            1) przygotowaniu specyfikacji celem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert;

            2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy;

            3) podejmowaniu    i    prowadzeniu    bieżącej    współpracy    z    podmiotami     statutowo

    prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4) udziale  swoich  przedstawicieli  w  spotkaniach  i  szkoleniach  dotyczących  wzajemnej

                 współpracy.

  Rozdział 7

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9

        1. Wysokość  środków  przeznaczona  na  realizację  programu będzie  określana w  uchwałach   

budżetowych  Miasta  na poszczególne lata realizacji programu.

        2. Środki   przeznaczone    na    realizację   programu   mogą    być  zwiększane,  w  przypadku

           złożenia  przez   organizacje  pozarządowe  lub  inne  podmioty  z  własnej   inicjatywy  ofert

           na    realizację   zadań   publicznych    w    trakcie   roku   budżetowego,   których    celowość

           realizacji zostanie uznana przez Burmistrza Miasta i Radę Miejską.

Rozdział 8

Sposób oceny realizacji programu

§ 10

        1. Miernikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące:

           1) liczby podmiotów podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności

               we współpracy z Gminą;

           2) liczby  ogłoszonych  przez   Gminę  otwartych   konkursów   ofert   na   realizację   zadań

               publicznych;

           3) liczby ofert złożonych do konkursów;

           4) liczby podmiotów, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji

               zadań publicznych, z pominięciem konkursów ofert (art.19a ustawy);

           5) liczby podmiotów, które otrzymały dofinansowanie;

           6) liczby zadań publicznych, dofinansowanych w ramach programu;

           7) liczby skonsultowanych z podmiotami uprawnionymi projektów aktów prawnych;

            8) liczby podmiotów biorących udział w konsultacjach;

            9) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację zadań

               publicznych;

             10) liczby zawartych umów i liczby umów rozwiązanych,

           11) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty i Gminę.

       2. W terminie  do  dnia 30  kwietnia  każdego  roku  realizacji  programu  zostanie przedłożone

Radzie  Miejskiej  sprawozdanie  z  realizacji  programu,  które  ogłoszone zostanie również

w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Rozdział 9

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

§ 11

        1. Prace nad przygotowaniem programu prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu

            Miejskiego w Dębicy.

        2. Przygotowanie programu obejmuje realizację następujących działań:

           1) opracowanie projektu programu z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych na

               spotkaniach przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,

           2) skierowanie projektu programu do konsultacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie

               Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

           3) rozpatrzenie opinii, uwag i propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe i inne

               podmioty podczas konsultacji,

          4) przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu wraz ze

              sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

Rozdział 10

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert                   w otwartych konkursach ofert

§ 12

       1. W   celu  opiniowania  ofert  składanych   w   ogłoszonych  otwartych  konkursach  ofert  na

           wykonanie  zadań  publicznych  w  danym  obszarze,  wynikającym  z  programu, Burmistrz

          Miasta  każdorazowo  powołuje komisję konkursową w składzie 3-9 osób,    

      2. W  skład  komisji  wchodzą  przedstawiciele  Burmistrza Miasta i organizacji pozarządowych

          oraz  innych  podmiotów z  wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub                     

          inne podmioty biorące udział w danym konkursie.

      3. Przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  do  pracy   w   komisji  konkursowej  wyznacza

           Burmistrz Miasta spośród osób zgłoszonych przez poszczególne organizacje.

     4. Do  składu  komisji  mogą  zostać  powołane  także,  z głosem doradczym, osoby  posiadające specjalistyczną  wiedzę w  dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy

     5.   Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

     6.   Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

 

 § 13

      1. Członkowie komisji podczas rozpatrywania oferty:

1) oceniają jej poprawność formalną,

2) oceniają  zgodność  proponowanego  w  ofercie  sposobu  realizacji  zadania z wymogami

     i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

3) dokonują  jej  oceny  według  kryteriów  przyjętych  w  ogłoszeniu o otwartym konkursie 

    ofert.

§ 14

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie.
 2. Oferty  złożone  w  terminie  podlegają  ocenie  formalnej,  przez co rozumie się weryfikację

kompletności oferty z punktu widzenia wymogów wynikających z ustawy i z rozporządzenia oraz zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 1. Poprawne formalnie i złożone w terminie oferty podlegają ocenie z punktu widzenia zgodności proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 2. Oferty niezgodne z wymogami dotyczącymi sposobu realizacji zadania publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w tym oferty obejmujące realizację zadania niewskazanego w ogłoszeniu lub oferty niespełniające warunków realizacji zadania wskazanych w ogłoszeniu nie podlegają dalszej ocenie.

 § 15

1. Oferty spełniające wymogi dotyczące sposobu realizacji zadania publicznego podlegają

            ocenie merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową.

        2. Członkowie komisji konkursowej podczas oceny ofert:

1)  oceniają możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

2)  oceniają przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym

     w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)  oceniają proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale

     których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne,

4)  uwzględniają planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych

      własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)  uwzględniają planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy,

      w tym  świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)  uwzględniają   analizę   i  ocenę  realizacji  zleconych  zadań  publicznych  w  przypadku

                 organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone

    zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia

    otrzymanych na ten cel środków.

      3. Komisja proponuje podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

          pomiędzy poszczególne oferty, biorąc pod uwagę wyniki ich oceny.

      4. Na podstawie dokonanej oceny komisja sporządza protokół z oceny ofert i przekazuje go

          Burmistrzowi Miasta.

     5. Ostatecznego   wyboru   ofert,   wraz   z   podjęciem  decyzji  o  wysokości  kwoty  przyznanej 

          dotacji, dokonuje Burmistrz Miasta.          

     6. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta.

      Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 16

W  sprawach  nie   uregulowanych    w    niniejszym    programie   zastosowanie   mają   przepisy  o

działalności  pożytku publicznego  i   o   wolontariacie,   ustawy  o  finansach  publicznych,  ustawy

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

 

 

  
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej