<< powrót na stronę główną dziś jest: 25.07.2024 r.  
 


29.09.2009 - Tablica zmarłego pisarza została odsłonięta
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Zespół gotowy do pracy
25-07-2011

Swoje pierwsze posiedzenie odbył miejski zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony jej ofiar. Było to formalne posiedzenie wymagane przez przepisy ustawy. Wybrano bowiem na nim przewodniczącego i jego zastępcę. Kolejne posiedzenie zespołu będzie już roboczym. – Oby państwo mieli jak najmniej pracy – skomentował wybory obecny na posiedzeniu zespołu Mariusz Trojan, wiceburmistrz Dębicy.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powstania miejskiego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w kwietniu 2011 roku. Określiła jednocześnie zasady powoływania i odwoływania jego członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu.

Do zadań zespołu należy diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkowie zespołu swoje zadania w nim wykonywać będą bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia. Zobowiązani zostaną także do zachowania poufności jego prac stosownym oświadczeniem. Zespół działać będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przy ulicy Akademickiej. Ze strony MOPS zespół może liczyć na daleko posuniętą pomoc oraz obsługę organizacyjno-prawną. Koordynatorem do spraw przemocy w rodzinie w MOPS została Małgorzata Kołodziej, pracownik socjalny.

Członkowie zespołu zostali powołani zarządzeniem burmistrza Dębicy. Zostali nimi: Renata Baran z Zespołu Szkół nr 1, Stanisława Dentko i Renata Wojna z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Stanisława Drobot i Agnieszka Gazda ze Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram”, Małgorzata Grabowska i Danuta Skóra z Domu Dziecka „Hanka”, Krystyna Kamińska i Aleksandra Kurcz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marzena Socha, Anna Sozańska i Małgorzata Kołodziej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bożena Lisak i Janusz Wajda z Komendy Powiatowej Policji, Wenancjusz Matysek i Roman Rogowski z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Alicja Prus z SP nr 11, Maria Rogowska i Dagmara Styś z Zespołu Opieki Zdrowotnej, Gertruda Staromiejska i Magdalena Zabierowska z Sądu Rejonowego. Razem w pracach zespołu brać będzie udział 21 osób.

Przewodniczącą zespołu wybrana została w tajnym głosowaniu Stanisława Dentko, jej zastępcą Marzena Socha.

– Powołanie zespołu interdyscyplinarnego jest częścią działania mającego na celu złagodzenie skutków przemocy w rodzinach. Bezpośredni kontakt przedstawicieli poszczególnych instytucji ułatwi wymianę informacji na temat konkretnego przypadku. W pracy zespołu bardzo ważne będzie również współdziałanie specjalistów poszczególnych dziedzin - mówiła w czasie pierwszego spotkania - Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy. Wierzę, że połączone siły specjalistów zespołu sprawią, że znacznie skuteczniej będą chronione dębickie rodziny przed krzywdzącymi zachowaniami. (aj)


Fot. Andrzej Janiec

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej