<< powrót na stronę główną dziś jest: 27.09.2023 r.  
 


15.10.2012 - Miesiąc z dobrym malarstwem
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Nie krzywdź dziecka
21-06-2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy wraz z Urzędem Miejskim oraz Komendą Powiatową Policji był organizatorami konferencji pod hasłem: „Dziecko krzywdzone – od podejrzenia do interwencji”. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 150 osób zostało zorganizowane w Domu Kultury „Śnieżka”. Konferencja była kolejnym krokiem na drodze do powołania miejskiego zespołu interdyscyplinarnego do spraw zapobiegania przemocy w rodzinie oraz pomocy jej ofiarom.

Wystąpieniom prelegentów przysłuchiwali się m.in.: poseł Jan Warzecha, Mariusz Trojan, zastępca burmistrza Dębicy, Tadeusz Kamiński, przewodniczący rady powiatu, radni z komisji rodziny i polityki społecznej z przewodniczącym Tadeuszem Ciecieręgą, Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jej zastępca Marzena Socha, Elżbieta Kęsik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Andrzej Świder, komendant Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, Krystyna Kamińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta, kierownicy ośrodków pomocy społecznej z powiatu dębickiego, przedstawiciele ZOZ-u w Dębicy, dzielnicowi KPP, pracownicy socjalni MOPS, siostry służebniczki pracujące w przedszkolu integracyjnym. W konferencji uczestniczyli ponadto członkowie przyszłego miejskiego zespołu interdyscyplinarnego, których przedstawiciele podpisali porozumienie w sprawie utworzenia takiego gremium.

W czasie konferencji wygłoszonych zostało 8 referatów: Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS mówiła o wspólnych działaniach instytucji w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie, podinspektor Jan Wojna z KPP w Dębicy przedstawił problem przemocy w rodzinie w statystykach policyjnych oraz podejmowane przez funkcjonariuszy działania w tym zakresie, Anita Sebastiana, prokurator Prokuratury Rejonowej mówiła o przemocy w rodzinie i jej następstwach, szczególnie wobec małych dzieci, Gertruda Staromiejska, kurator sądowy Sądu Rejonowego mówiła o roli kuratorów wobec przemocy w rodzinie, dr Lesław Ciepiela z dębickiego ZOZ-u przedstawił aspekty medyczne przemocy w rodzinie wobec dziecka, o pomocy rodzicowi krzywdzącego dziecko mówiła Stanisława Dentko, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Małgorzata Gargas, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opowiadała o doświadczeniach swojej placówki w sprawach dotyczących dziecka – ofiary przemocy w rodzinie, Agnieszka Gazda, konsultant prawny MOPS miała wystąpienie na temat konieczności interdyscyplinarnej pomocy dziecku krzywdzonemu.

Z bogatego dorobku konferencji warto na pewno zacytować fragmenty wystąpienia Małgorzaty Kędzior, dyrektora MOPS, która jest inicjatorem powstania miejskiego zespołu interdyscyplinarnego oraz uchwalenia przez radę miejską w Dębicy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar tej przemocy.

- Na terenie naszego miasta istnieje szereg instytucji i placówek zobowiązanych do pomocy rodzinom z problemem przemocy, w tym wychowującym się w nich dzieciom. W wielu przypadkach krzywdzenie dzieci jest jednak zbyt późno rozpoznawane a udzielana pomoc mało skuteczna. Okazuje się, że wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby rodzice odpowiednio wcześniej uzyskali wsparcie w zakresie opieki i wychowania dzieci. Stąd jednoznaczny wniosek, że działania prewencyjne, a z drugiej strony profesjonalna pomoc zakładająca współdziałanie wszystkich służb, to skuteczny sposób ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Uczestnicy konferencji mają nadzieję, że rychłe powołanie miejskiego zespołu interdyscyplinarnego spowoduje skuteczniejsze działania wobec przemocy w rodzinie i jej szczególnie odrażającego aspektu tj. krzywdzenia dzieci. Spotkania członków zespołu mają się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Skala zjawiska jednoznacznie wskazuje na to, że takie spotkania musiałyby odbywać się znacznie częściej. Warto przy okazji dodać, że członkowie miejskiego zespołu interdyscyplinarnego są zobowiązani do zachowywania tajemnicy swoich prac oraz z tego tytułu nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia. (aj)


Fot. Andrzej Janiec 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej