<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


03.06.2008 - Europa zjednoczyła się w Dębicy
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

W zespole radzili o zespole
28-03-2011

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy trwają prace koncepcyjne przygotowujące powołanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konieczność powołania zespołu interdyscyplinarnego wynika z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Ma się on składać m.in. z przedstawicieli MOPS, policji, sądu rejonowego, prokuratury rejonowej, Miejskiego Zarządu Oświaty, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia. Do zadań takiego zespołu będzie należeć diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W kwietniu br. Rada Miejska w Dębicy podejmować będzie uchwałę w sprawie powoływania członków miejskiego zespołu interdyscyplinarnego. Dotychczasowe działania w tym zakresie to powołanie w MOPS koordynatora do spraw przemocy w rodzinie. Została nim Małgorzata Kołodziej, pracownik socjalny. Ponadto 24 marca w MOPS odbyło się spotkanie pracowników socjalnych z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Wymieniono na nim doświadczenia z pracy na terenie miasta.

Pracownicy socjalni MOPS, tak jak dzielnicowi, mają swoje rejony działania. Odwiedzają rodziny, przeprowadzają wywiady środowiskowe, udzielają poradnictwa w przypadkach trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej swoich podopiecznych, wnioskują o udzielnie pomocy materialnej i rzeczowej. Ich współdziałanie z dzielnicowymi będzie podstawą działania interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Widząc konieczność ściślejszej współpracy obu instytucji kierownictwo Komendy Powiatowej Policji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowało spotkanie specjalistów w tej dziedzinie. (aj)

 


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej