<< powrót na stronę główną dziś jest: 24.07.2024 r.  
 


19.06.2012 - BICYKLOMANIA 2012-06-17
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Czas dla aktywnych
25-01-2011

Zakończył się kolejny (trzeci już) etap projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy Jest realizowany od 2008 roku, zakończy się w 2013.

Pieniądze na ten program pochodzą w zdecydowanej większości z Europejskiego Funduszu Społecznego. Efekty programu „Czas na aktywność w mieście Dębica” są bardzo wymierne: sporo osób w nim uczestniczących znalazło już zatrudnienie. Inne zwiększyły swoje szanse na znalezienie pracy i jest nadzieja, że znajdą ją w niedługim czasie.

„Czas na aktywność w mieście Dębica”, to program przygotowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego koordynatorem jest Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS.

W konferencji podsumowującej trzeci etap programu udział wzięli udział jego beneficjenci oraz twórcy, radni Rady Miejskiej i kierownicy współpracujących z MOPS-em jednostek i instytucji . Nie zabrakło również władz miasta: Mariusza Trojana, zastępcy burmistrza miasta i Małgorzaty Dankowskiej, sekretarza miasta.

Celem tego programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców naszego miasta. Dzięki uczestnictwu w programie podopieczni MOPS podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Nie tylko jednak, gdyż przede wszystkim przywracana jest im nadzieja na lepsze jutro, odbudowane zostaje ich poczucie własnej wartości.

- Projekt był w 2010 roku skierowany do 75 osób, które korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są bezrobotne lub nie pracują oraz są w wieku aktywności zawodowej. W związku z podjęciem pracy przez uczestników projektu  w trakcie jego trwania łącznie z uczestnictwa w projekcie skorzystało 85 osób – powiedziała w czasie konferencji Małgorzata Kędzior.

Dobór tematyki i kierunków szkoleń zawodowych był wypadkową oczekiwań i zainteresowań uczestników projektu jak i analizy lokalnego rynku pracy. Przeprowadzono następujące kursy i szkolenia zawodowe: podstawowa obsługa komputera z pakietem Office XP (20 osób), sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych (23 osoby), opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych (11 osób), kucharz małej gastronomii (19 osób), stylistka paznokci (9 osób)‏, ABC wizażu z elementami autoprezentacji (10 osób), spawanie metodą TIG (2 osoby), operator wózków widłowych (8 osób), operator koparko–ładowarek (2 osoby)‏, język angielski- grupa podstawowa i zaawansowana (22 osoby).

Przyczyną niepowodzeń w znalezieniu zatrudnienia poza brakiem odpowiednich kwalifikacji zawodowych czy indywidualnymi barierami jest brak wykształcenia oczekiwanego obecnie przez pracodawców. W związku z tym osobom nie posiadającym zawodu wyuczonego umożliwiono w ramach projektu uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazajalnym.

Są wymierne efekty projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica. Można do nich zaliczyć na pewno: podjęcie pracy przez 30 jego uczestników, zdobycie nowych lub dodatkowych kwalifikacji przez 59 osób, uzupełnianie wykształcenia na poziomie średnim ogólnokształcącym przez 14 beneficjentów, uzupełnienie wykształcenia na poziomie policealnym przez jedną beneficjentkę projektu.

- Są także mnie wymierne efekty, które w tym momencie nie dają się wymierzyć, ale pozwalają z nadzieją patrzeć uczestnikom projektu w przyszłość. Te efekty podkreślają zresztą sami uczestnicy tego projektu. Wzrost motywacji i wiary we własne siły, wzrost mobilności zawodowej, podniesienie samooceny, wzrost umiejętności i kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych, integracja społeczna i nabycie umiejętności pracy w zespole, wzmocnienie gotowości do podejmowania decyzji i motywacji do pracy – powiedziała Marzena Socha, kierownik projektu. (aj)


Fot. Andrzej Janiec 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej