RPO

<< powrót na stronę główną dziś jest: 4.06.2023 r.  
 


15.10.2013 - VII edycja Jarmarków Twórczości Ludowej Rzemiosła i Rękodzieła oraz „Dembickiej Giełdy Staroci” w Dębicy – fotoreportaż.
    Aktualnie przeglądasz: Budzisz / Projekt


Projekt „Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części Dębicy – etap I”

Celem strategicznym przedmiotowego przedsięwzięcia jest stworzenie na obszarze objętym ochroną odpowiednich warunków dla rozwoju mieszkalnictwa oraz przedsiębiorczości poprzez poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury przeciwpowodziowej.
 Cel ten będzie realizowany poprzez regulację potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części Dębicy – etap I. Projekty dotyczące modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej wpływają na atrakcyjność inwestycyjną a przez to i atrakcyjność gospodarczą danych terenów oraz ich sąsiedztwa. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej możemy m.in. zmierzyć wzrostem popytu na działki w zasięgu inwestycji co przejawia się wzrostem cen. 

W związku z pojawieniem się nowych szans gospodarczych terenu objętego projektem można szacować że w perspektywie kilkuletniej wzrośnie liczba nowych firm oraz wzrośnie liczba osób zatrudnionych w firmach działających na analizowanym obszarze. 

Ryzyko powodzi na obszarze chronionym należy uznać za czynnik znacznie ograniczający działalność inwestycyjną w strefie chronionej infrastrukturą przeciwpowodziową przewidzianą do realizacji w wyniku projektu, tym samym eliminacja ryzyka powodzi stanowi źródło wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej omawianego terenu. Przed powodzią zostanie dodatkowo zabezpieczony obszar 57 ha.
Zgodnie z założeniami projektu przewiduje się, że przed powodzią zostanie zabezpieczonych 282 osoby, 79 gospodarstw domowych oraz 2 obiekt infrastruktury technicznej. 

Funkcjonowanie infrastruktury stanowiącej przedmiot inwestycji warunkuje poziom i jakość życia mieszkańców i podnosi na stałe standard życia mieszkańców – w czasach dobrej i złej koniunktury infrastruktura będzie funkcjonować i służyć mieszkańcom. Projekt zminimalizuje zagrożenie powodziowe dla zdrowia i życia ludzi oraz ograniczy koszty społeczno-gospodarcze i ekologiczne powodzi. Projekt przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób czasowo przebywających na obszarze chronionym. 

Zasadniczym regulację potoku Budzisz jest ochrona obszarów zalewowych na których znajduje się zabudowa domów jednorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i ciągami komunikacyjnymi, podmioty gospodarcze. Brak inwestycji w tym zakresie może na trwale pogorszyć jakość życia. Planowana inwestycja stanowi element programu inwestycyjnego Miasta Dębica, Województwa Podkarpackiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i decyduje o sukcesie następnych przedsięwzięć z tego zakresu. Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości. 

Zgodnie z założeniami projektu przewiduje się, że przed powodzią zostanie zabezpieczonych 6 przedsiębiorstw. W wyniku zmodernizowania infrastruktury przeciwpowodziowej i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze objętym projektem istnieją szanse na rozwój i powstawanie nowych firm oraz rozwój już istniejących. Ochrona środowiska naturalnego oraz zabezpieczenie infrastruktury. 

Zgodnie z założeniami projektu przewiduje się, że przed powodzią zostaną zabezpieczone 2 obiekty infrastruktury technicznej. Projekt ma również bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. W wyniku powodzi w znacznym stopniu wzrasta zagrożenie zanieczyszczenia wód i gleb nieczystościami pochodzącymi z szamb, substancjami organicznymi (odpady żywności, szczątki zwierząt), nawozami sztucznymi (np. azotany, fosforany), środkami ochrony roślin (pestycydy, defolianty), przemysłowymi odpadami różnych pierwiastków (np. kadm, ołów, cynk, chlor) oraz zużytych produktów ropopochodnych (oleje, smary, farby, lakiery, tworzywa sztuczne). Dodatkowo projekt wpłynie na zabezpieczenie infrastruktury technicznej znajdującej się w strefie zalewowej (m.in. mosty, drogi) oraz ochronę infrastruktury społecznej (m.in. szkoły).

 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej