<< powrót na stronę główną dziś jest: 27.09.2023 r.  
 


22.06.2009 - W Dębicy przybył nowy plac zabaw
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Porozumienie w sprawie zespołu
09-06-2011

W Urzędzie Miejskim w Dębicy podpisano porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Konieczność powołania zespołu wraz z przygotowaniem przez samorząd programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z przepisów stosownej ustawy Podpisanie porozumienia w dębickim magistracie wieńczy kolejny etap powoływania tego zespołu. W niedługim czasie można się zatem spodziewać rozpoczęcia jego pracy.

Porozumienie podpisali w imieniu swoich instytucji: Mariusz Trojan, zastępca burmistrza Dębicy, Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stanisława Dentko, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Kinga Chojecka-Krasoń, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”, Andrzej Świder, komendant Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, Wojciech Iwasieczko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11, Przemysław Wojtys, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, Wiesław Broda, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz Roman Rogowski, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do miejskiego zespołu z każdej z tych instytucji zostały zgłoszone po dwie osoby. Jednak w pracach zespołu może brać tylko jedna osoba. Do zadań takiego zespołu będzie należeć diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkowie zespołu swoje zadania w nim wykonywać będą bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia. Zobowiązani zostaną także do zachowania poufności jego prac stosownym oświadczeniem. Zespół działać będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przy ulicy Akademickiej. Ze strony MOPS zespół może liczyć na daleko posuniętą pomoc oraz obsługę organizacyjno-prawną. Koordynatorem do spraw przemocy w rodzinie w MOPS została Małgorzata Kołodziej, pracownik socjalny.

- Powołanie interdyscyplinarnego zespołu nie jest jedynie zabiegiem administracyjnym – wyjaśnia Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy. – Podjęta przez radę miejską uchwała w tej sprawie oraz podpisane obecnie porozumienie pozwolą sprawniej przeciwdziałać przemocy w rodzinie i udzielać pomocy ofiarom tej przemocy. Dzięki pracy zespołu będziemy mieć dokładne informacje na temat przemocy, to natomiast pozwoli nam skutecznie jej przeciwdziałać. Problem jest poważny, gdyż w ubiegłym roku, jak wynika z danych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy, z różnego rodzaju wsparcia w tym ośrodku skorzystało 50 osób doświadczających przemocy oraz kilkunastu sprawców. Każda taka sprawa to pokrzywdzeni ludzie, w tym dzieci. Mam nadzieję, że praca zespołu interdyscyplinarnego stworzy jednolity front przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy jej ofiarom.

O tym, jak ważny dla Dębicy i powiatu dębickiego jest problem przemocy w rodzinie mogą świadczyć kolejne informacje z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W tym roku bowiem już 205 osób skorzystało z pomocy tej placówki. Około 40 procent interwencji dotyczyło właśnie przemocy w rodzinie. (aj)


Fot. Andrzej Janiec 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej